תאריך______________

 

הסכם העברת רכב לחברה

שנחתם

 

 

                                                             בין

שם: ___________ ת.ז _______________________

מרחוב__________

(להלן "הנאמן").

                                                                                         מצד אחד;

 

                                                            לבין

_________ - ח.פ.__________

(להלן "הנהנה")

 

                                                                                        מצד שני;

 

 

הואיל    והנהנה מעוניין לרכוש מכספו  רכב  מדגם _________ שנת ייצור _____,

מספר רישוי ___________.

והואיל   והנאמן הינו בעל מניות בנהנה;

והואיל   והנהנה אינו מעוניין להופיע כבעל המכוניות הרשום במרשם המתנהל במשרד הרישוי;

והואיל   והנאמן מסכים להירשם כבעלים פורמלי של המכוניות ברשיונות הרכבים ובמרשם מתנהל במשרד הרישוי מכח הדין;

 

לפיכך הותנה,הוסכם והוצהר כדלקמן:

 

1.           המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.           הנאמן יירשם כבעל המכוניות במשרד הרישוי.

3.           הנאמן מצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל זכות קניינית במכוניות,ולא יבוא בכל  דרישה לקבלת זכות שכזו.

4.           הנאמן יעשה במכוניות בכלל, ובכספי התמורה במכירתה בפרט,כל דבר אשר עליו יורה הנהנה.

5.           הנהנה ישא בכל ההוצאות המשתנות והקבועות של המכוניות.

6.           הנהנה ידווח על הנכסים לרשויות המס כעל נכסים השייכים לו,לרבות ניכוי הוצאות  שוטפות וקבועות,הוצאות מימון ,פחת,תשלום הוצאות עודפות וכו' והכל על פי דין.

7.           הנהנה ירשום את המכוניות כנכסים מנכסיו במאזן,תוך ציון בביאורים לדוחות הכספיים כי המכוניות בבעלות החברה למרות הרשום על שם הנאמן.

 

 

 

 

                                         ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

                             ______________                                                            _______________       

                                       הנאמן                                                                                     הנהנה

 


הודעת מעביר הרכב לבעלות החברה לכבוד הנהלת החשבונות של חברת ____________________________

 

 

אבקש לזכותני על שווי השוק של הרכב המסתכם ב _____________ ש"ח .

 

 

תאריך העברת הרכב לחברה הוא _______________.

 

 

בכבוד רב,

 

מעביר הרכב שם ________________ ת.ז  ________________