חוק החברות, התשנ"ט – 1999

 

הודעה על קבלת החלטה בדבר שינוי שם בהתאם לסעיף 140 לחוק.

 

שם החברה :                                                                                                 בע"מ

 

מספר החברה :

 

נמסרת בזה הודעה כי בהחלטה בכתב, פה אחד, של כל בעלי המניות בחברה, נתקבלה החלטה מיוחדת כדלקמן בדבר שינוי שמה של החברה:

 

הוחלט: לשנות את שמה של החברה, בכפוף לאישורו של רשם החברות, לשם החדש:

 

 

 

 

או לכל שם דומה אחר אשר לו יסכים רשם החברות.

 

 

 

הריני לאשר בזאת כי ההחלטה דלעיל נתקבלה כדין.

 

 

                                                                        יו"ר:

 

 

תאריך: