נוהל דיווח על הוצאות מאושרות לעובדים
 (קופה קטנה)
 לחודש  
 שם העובד  
 מספר רכב  
 יש לצרף לכל דוח את החשבוניות הרלוונטיות. חשוב למלא את כל הפרטים: מספר חשבונית, סכום, תאריך ופרטים
 יש להגיש את הדו"ח עד 25 בחודש לאשור המנהל  
 שימו לב להביא חשבונית מס בצירוף טופס קופה רושמת  
 על כל דוח ממולא שיאושר ע"י המנהל יקבל העובד שיק מזומן  
 את הדוח המלא בצירוף החשבוניות ופרטי השיק שנמסר לעובד יש להעביר להנהלת החשבונות    
 
 תאריך  מספר  פרטים  מסעדות  אורחים  משרדיות  דואר  אחזקת  אחזקת רכב  חניה  אחרות
 חשבונית  בארץ וכיבוד  מחו"ל  משרד
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 סך הכל לטור                 -               -               -               -               -               -               -               -  
 סך הכל לדו"ח                              -  
 חתימת העובד  
 אשור המנהל  
 שולם בשיק מספר    סך של      לתאריך