הסכם הלוואה


שנערך ונחתם ביום ______________, ב_____________

 

בין: (המעביד להלן צד א)

___________________ -  חפ ______________

 לבין העובד:        (להלן צד ב)

ת.ז ______________
הואיל:

וצד א מעונין להלוות סכום של __________ ש"ח והואיל וצד ב מעונין לקבל הלוואה זו.

 

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים:

 

1.       צד א' יעביר לצד ב' את הסכום הנ"ל ביום __________.

2.  קרן ההלוואה תוחזר ב___  תשלומים שווים בסך _______ אך לא יאוחר  מיום סיום יחסי עובד מעביד.

 

2.       ההלוואה תוצמד למדד ותישא ריבית שנתית בשיעור 4 אחוז ועוד מעמ כחוק, הריבית הפרשי ההצמדה והמע"מ ישולמו חודש לאחר התשלום האחרון.

3. העובד מסכים כי הסכומים לעיל, ינוכו מידי חודש משכרו ו/או מכל כספים מגיעים לו מידי המעביד.

 

4. העובד יהיה רשאי להקדים ולשלם את כל יתרת ההלוואה המשוערכת בכל עת שיחפוץ ללא קנס פירעון מוקדם.

 

 

 

 

על החתום

 

______________                                ___________________

צד א                                         צד ב