לכבוד:                                                                                                  תאריך __________

רוח רונן ברק - באמצעות פקס 03-6129130

רמת-גן

                                                                                               

 

הנדון: מכתב בקשה להקטנה \ ביטול מקדמות למס הכנסה

 

 

 

1.       ברצוני להקטין\ לבטל  את המקדמות למס הכנסה באמצעותכם על ידי החלטת מייצג, לשיעור __________ %.

 

 

2.       ידוע לי  שבמידה והקטנת שיעור המקדמות למס הכנסה כאמור, תעלה על חבות המס השנתית שלי, כך שיוותר סכום לתשלום בסוף שנה, אתחייב על ידי רשויות המס בריבית והפרשי הצמדה על ההפרש שנבע מההקטנה, בהתאם להוראות סעיף 190 (א)(2).

 

 

3.       ידוע לי שהחלטתכם על הורדת שיעור\ ביטול המקדמות ניתנת על פי הערכת מס שנעשתה בהתאם לנתונים והאומדנים שנמסרו על ידי.

 

 

 

 

 

 

 

על החתום:

 

            שם הלקוח: __________________

 

 

            ת.ז. \ ח.פ.: __________________