תאריך : __________

 

לכבוד

__________________

 

הנדון: הודעה בעניין הצעת עבודה
בהתאם לחובת המעבידים למועסקים מיום 21 ליוני 2002

 

שם העובד ____________      ת.ז העובד __________________.

אנו שמחים להציע לך להצטרף לעבוד ב __________________. 

 

תאריך תחילת עבודה _____________.

העבודה קצובה בזמן עד לחודש  ______\אינה קצובה בזמן. (מחק את המיותר)

 

אני שמח להציע לך בשם המעסיק:

1.   משכורת חודשית של  ____________  ש"ח ברוטו \ נטו לשעה \יום\ חודש

2.   תפקידך יהיה בעיקר: ________________________________________________________________.

3.    הממונים הישירים עליך יהיו: __________________.

4.    ימי המנוחה השבועיים שלך הם: _______________.

5.    אורך יום עבודתך הוא _______ שעות ביום.

6.    השכר ישולם מידי חודש ב___________ לכל חודש .

7. המעסיק יפריש עבורך את האחוזים הבאים לקופות הבאות (אין חובה לכל לשלם לקופות אולם אם סוכם עם העובד לשלם לטובתו, יש לפרט זאת ):

 

הערות

אחוז מעביד

אחוז עובד

שם קופה , לביטוח מנהלים קרן השתלמות וכו,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. אם יחול שינוי בתנאיך מתחייב המעביד להודיע לך בכתב , למעט שינויים מכוח דין.

אין בהודעה זו לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, או הסכם הרחבה או צו קיבוצי.
                       

ב ב ר כ ה ,

 

 

על החתום המעביד ______________ מספר מזהה ____________