פרוטוקול

 

 

מישיבת בעלי המניות של חברת

 

 

____________________________

 

 

שנערכה במשרדי החברה ביום____________________.

נוכחים:   קוורום חוקי

 

כל הנוכחים הודיעו על וויתור על הודעה מראש לקיום האספה.

 

 

 

 

על סדר היום:

 

  1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות

 

כיו"ר הישיבה נבחר ________________.

 

 

הוחלט:

 

1.     לאשר לבעלי המניות דיבידנד בסך _____________ ₪.

 

2.     ______________ ₪ יחולקו ביום ________________.

 

ו- ______________₪ נוספים יחולקו ביום ____________.

 

ו- ______________₪ נוספים יחולקו ביום ____________.

 

ו- ______________₪ נוספים יחולקו ביום ____________.

 

ו- ______________₪ נוספים יחולקו ביום ____________.

 

ו- ______________₪ נוספים יחולקו ביום ____________.

 

 

 

בהעדר נושאים אחרים על סדר היום, הישיבה ננעלה.

 

יו"ר האספה

 

_______________.